• slider

Oferta

W zależności od projektowanej inwestycji oferujemy szeroki wachlarz usług i fachowe doradztwo.


PRACE TERENOWE

 • wiercenia mechaniczne otworów
 • wiercenia świdrami ręcznymi
 • sondowania dynamiczne: DPL, DMP, DPSH
 • sondowania statyczne: CPT, CPTu
 • badania płytą dynamiczną
 • badania płytą statyczną VSS – próbne obciążenia
 • sondowania w gruntach spoistych SLV
 • instalacja piezometrów dla obserwacji zwierciadła wody podziemnej
 • pomiary zwierciadła wody w limnimetrach
 • pobór próbek gruntów  i wody podziemnej do badań laboratoryjnych

 

PRACE PROJEKTOWE I DOKUMENTACYJNE

 • opinie geotechniczne i ekspertyzy podłoża gruntowego
 • geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych
  • opinia  geotechniczna
  • dokumentacja badań podłoża
  • projekt geotechniczny
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • opinie hydrologiczne
 • studium geologiczno-inżynierskie
 • protokoły z badań zagęszczenia gruntów
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych i pali wierconych
 • oceny możliwości rozsączania do gruntu wód z przydomowej oczyszczalni ścieków
 • oceny przydatności terenu pod zabudowę przed zakupem działki
 • badania hydrogeologiczne wraz z opinią uwzględniającą oddziaływanie robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek

 

OBSŁUGA I DOKUMENTOWANIE INWESTYCJI

 • domy jednorodzinne i wielorodzinne
 • budynki handlowe, usługowe oraz hale produkcyjne
 • inwestycje liniowe (drogi, linie kolejowe i tramwajowe, sieci wodociągowe, kanalizacyjne,   gazociągi)
 • obiekty uciążliwe dla środowiska (stacje paliw, zakłady chemiczne)
 • obiekty hydrotechniczne
 • inwestycje zlokalizowane na terenach osuwiskowych
 • wykonywanie badań na potrzeby sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
 • słupy energetyczne, wiatraki
 • zjazdy, parkingi
 • składowiska odpadów

Badania geologiczne są wymagane do pozwolenia na budowę w świetle obowiązującego prawa: „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych”. Na ich podstawie sporządzana jest dokumentacja geotechniczna i/lub geologiczna zależnie od stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych i kategorii obiektów budowlanych.

do zakładki oferta 1

do zakładki oferta 2

 

Twitter